לוגו - יגאל כהן יועץ פיננסי לחופש כלכלי

תקנון לשימוש באתר – תקנון תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

הגלישה באתר

הגלישה באתר igalcohen.co.il , הינה כפופה לתנאי השימוש המפורטים להלן והגולשים נדרשים לקרוא בעיון את תנאי השימוש.

 

התוכן באתר

האתר משמש את הגולש ככלי למידע כללי וראשוני בכל הקשור לתחום הייעוץ העסקי והפיננסי ובאפשרות הגולש לקבל מידע רלוונטי שיוכל לענות על צרכיהם של הגולשים האתר.
הגולש הנכנס לאתר ומשתמש במידע הכלול בו מסכים הזאת הסכמה מלאה לתנאי השימוש. במידה ולא התקבלה הודעה מפורשת מצד הגולש ובכתב על אי הסכמה לתנאי השימוש, יראו את הגולש כמי שהסכים לתנאי השימוש. השימוש במידע שבאתר הינו חופשי ולא כרוך בתשלום מצד הגולש.

 

בעלות התוכן

זכויות הבעלות במידע, בלוגו,בתוכן ובתמונות הינם רכושה הבלעדי של מפעילי האתר, אלא אם כן נאמר אחרת במפורש ואין לעשות בהם כל שימוש שיש בו כדי לפגוע בזכויות מפעילי האתר בלא קבלת הסכמה. אין הגולש או חברה כלשהי רשאים לפרסם,לשנות, להציג, להעביר, לעתיק, לשכפל, או למכור פריט מפרטי הנתונים באתר או השירותים שמקורם באתר זה.

 

פרסומים באתר

באתר מוצגים פרסומות מצד שלישי דרך תוכניות שותפים ופרסום ממומן מגוגל, הנתונים באתר, התנאים, מחירים ומבצעים כפופים לחברות אלו ואינם באחריות מפעילי האתר, הפרסומים כפופים לשינויים עליהם יחליטו מפעילי האתר מדי פעם לפעם, ללא מתן הודעה מוקדמת ואף טרם עדכונם באתר. במסגרת השימוש באתר יקבל הגולש מידע כללי וראשוני בלבד מצד מפעילי האתר.   במידע המתפרסם באתר, ובהתחשב בנתונים האישיים של כל גולש, אין משום מצג לצורך עריכת עסקה, הצעה להתקשרות בחוזה כלשהו, שידול, המלצה, הכוונה ייעוץ או חוות דעת בקשר לייעוץ או לשירותים פיננסיים ו\או כלשהם ואין באמור בו כדי להוות תחליף לייעוץ או לטיפול מקצועי ואישי.
מפעילי האתר אינם אחראים לתכנים של הנתונים באתר ו/או לנכונותו, לרבות תוכנן של ההצעות שיתקבלו מחברות עימם יעבדו מפעילי האתר ו/או מודעות ו/או פרסומות המופיעות באתר מעת לעת.   שימוש וקבלת החלטה על סמך התוכן המצוי באתר כאמור, הינה באחריותו הבלעדית של הגולש ואין מפעילי האתר אחראים בכל אופן לנזק או הפסד כלשהו, שיגרם כתוצאה משימוש בנתונים שבאתר.

 

אבטחת המידע

מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק העלול להיגרם לגולש באופן ישיר או עקיף, או לצד שלישי בעקבות תקלה או כל תפעול לקוי של האתר. בנוסף לכך, אין מפעילי האתר אחראים לכך שתוכנה או כל גורם אחר יגרום נזק למערכות הגולש עקב גלישה באתר.   באתר קיימים קישורים חיצוניים לאתרי אינטרנט שאינם באחריות מפעילי האתר ואין לה עליהם שליטה או כל קשר לתוכנם. מפעילי האתר לא יישאו באחריות כלשהי על התוכן והשימוש בהם, שימוש באתרים חיצוניים אלו הינם באחריות הגולש בלבד.

במידה ולגולש של חשד כלשהו לפעילות זדונית, יש לפנות בהקדם למפעילי האתר.   מפעילת האתר אינה מתחייבת לאבטחה מקסימאלית מפני חדירה בלתי מורשית של צד שלישי. ולפיכך, מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרה חשיפת נתונים שנמסר על ידי הגולש באתר, כתוצאה ממעשים או מחדלים שאינם בשליטת מפעילי האתר.

 

הצהרת הגולש

הגולש מצהיר בזאת כי הפרטים שהשאיר באתר נמסרו מרצונו החופשי והגולש מאפשר למפעילי האתר ליצור עימו קשר באמצעות כל דרך שהיא, ומאשר למפעילי האתר להעביר נתונים אישיים אלו לכל גורם אחר, בין אם לצרכים שיווקיים או אחרים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר כל עוד ולא נתקבלה הודעה מפורשת אחרת במייל או בכתב מהגולש.
הגולש מאשר כי כל טענה או תביעה בכל הקשור לגלישה ושימוש באתר לרבות המידע הנכלל בו, תינתן סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית, לבית המשפט בראשון לציון. על השימוש באתר ובתוכנו יחולו הוראות הדין החל במדינת ישראל בלבד.
הגולש מצהיר בזאת כי קרא את תנאי השימוש באתר, הבין את תוכנם והמשמעות שבתקנון זה והוא מסכים להם ומתחייב לפעול על פיהם. השימוש באתר ובתכניו מותנה בהסכמה של הגולש לכל תנאי השימוש.

שינויים ועדכונים

מפעילת האתר רשאית, לפי ראות עיניה, לשנות ולעדכן את תנאי השימוש, התוכן, תוכניות השותפים או פרסומים שונים או כל דבר אחר הקשור לאתר ולשרותי מפעילי האתר לפי שיקול דעתה הבלעדית וללא ידיעה או התרעה מוקדמת לגולשים באתר.

השימוש בלשון זכר נעשה לצרכי נוחות בלבד ואין האמור בכך בא בכדאי לפגוע במשתמשי האתר.

 

ט.ל.ח